Warunki korzystania

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE I DEFINICJE

 • 1.1 Niniejsze Warunki (zwane dalej „Warunkami” ) zostały wydane przez WMenu (przy Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp”) , NIP: 5213641211, z siedzibą pod adresem 00-503 Warszawa ul. Żurawia 6/12, lok. 766, wpisane do Rejestr prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie (zwany dalej „Operatorem” ).
 • 1.2 Niniejsze Warunki regulują wzajemne prawa i obowiązki pomiędzy Operatorem, Użytkownikiem i Partnerem wynikające z działania i korzystania z Aplikacji WMenu, a także inne prawa i obowiązki Użytkowników podczas korzystania z usług świadczonych w związku z Aplikacją WMenu, w szczególności :
  • wzajemne prawa i obowiązki między Operatorem a Użytkownikiem, które powstają podczas uzyskiwania dostępu do Aplikacji WMenu i korzystania z niej oraz wynikające z korzystania z usług Aplikacji WMenu i konta użytkownika;
  • wzajemne prawa i obowiązki dotyczące umów zakupu wynegocjowanych w odniesieniu do Produktów lub innych umów (np. dotyczących usług dostawy), w których zawarciu Operator pośredniczy za pośrednictwem Aplikacji Wybór, a niniejsze Warunki stanowią integralną część zakupu ( lub inna) umowa zawarta pomiędzy Partnerem a Użytkownikiem.
 • 1.3 O ile z kontekstu nie wynika inaczej, poniższe słowa i wyrażenia użyte w niniejszych Warunkach mają następujące znaczenie:
  • 1.3.1 „Aplikacja wyboru” to rozwiązanie techniczne, względnie. program komputerowy lub aplikacja o nazwie Wybór, której główną istotą i funkcją jest umożliwienie Użytkownikom przeglądania, zamawiania i zakupu Produktów Partnerów Operatora oraz pośredniczenie w zawarciu umowy zakupu odpowiednich Produktów z Partnerem lub pośrednictwo Dostawa.
  • 1.3.2 „Ustawa o prawie autorskim” to ustawa Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 , o prawie autorskim, prawach autorskich i zmianach niektórych ustaw, z późniejszymi zmianami.
  • 1.3.3 „Partner” oznacza operatora restauracji lub innego przedsiębiorstwa świadczącego usługi gastronomiczne, lub inny partner (przedsiębiorcza osoba fizyczna lub prawna), którego Produkty są oferowane i sprzedawane za pośrednictwem Aplikacji Wybór, na podstawie umowy maklerskiej lub innej podobnej umowy zawartej z Operatorem.
  • 1.3.4 „Warunki” to niniejsze warunki korzystania z Aplikacji WMenu.
  • 1.3.5 „Produkty” to produkty i usługi Partnera oferowane i sprzedawane przez Partnera za pośrednictwem Aplikacji WMenu Użytkownikom do bezpośredniego i natychmiastowego spożycia.
  • 1.3.6 „Operator” to firma zdefiniowana w Artykule 1.1 niniejszych Warunków.
  • 1.3.7 „Kodeks cywilny” to ustawa 1964 nr 16 poz. 93, Kodeks cywilny z późniejszymi zmianami.
  • 1.3.8 „Użytkownik” to osoba fizyczna lub prawna korzystająca z usług Aplikacji WMenu i zawierająca w ten sposób umowę kupna z Partnerem.
  • 1.3.9 „Ustawa o ochronie konsumentów” to ustawa Dz. U. 2007 Nr 50 poz. 331. o ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami.
 • 1.4 Użytkownik oświadcza i wyraźnie potwierdza, że ​​dokładnie zapoznał się z niniejszymi Warunkami, w pełni je rozumie, zgadza się z nimi i zobowiązuje się do ich przestrzegania przed rozpoczęciem korzystania z usług Aplikacji WMenu. Ponadto użytkownik oświadcza i gwarantuje, że jest kompetentny do prowadzenia postępowań sądowych (w szczególności ze względu na swój wiek) lub jest reprezentowany przez swojego przedstawiciela prawnego.

2. PODSTAWOWE ZASADY DZIAŁANIA WYBORU

 • 2.1 Operator pośredniczy w oferowaniu Partnerom sprzedaży Produktów Użytkownikom za pośrednictwem Aplikacji WMenu, a tym samym umożliwia połączenie Partnerów z Użytkownikami. Za pośrednictwem Aplikacji WMenu Operator udostępnia również Partnerom i Użytkownikom miejsce zawierania umów zakupu Produktów (lub umów o świadczenie usług dostawy), w tym miejsce umożliwiające komunikację i rozpatrywanie ewentualnych reklamacji.
 • 2.2 Operator nie jest kupującym ani sprzedawcą Produktów, a jedynie pośrednikiem w zawieraniu umów zakupu Produktów za pośrednictwem Aplikacji WMenu; Podobnie Operator pośredniczy jedynie w zawieraniu umów o świadczenie usług dostawy. Umowa Sprzedaży Produktów zawierana jest wyłącznie pomiędzy Użytkownikiem jako Kupującym a Partnerem jako Sprzedającym, a Operator nie jest stroną takiej umowy kupna. Podobnie operator nie jest stroną umowy o świadczenie usług dostawy.
 • 2.3 Odpowiedzialność za oferowanie i sprzedaż Produktów oraz za rozpatrywanie reklamacji Użytkowników jako kupujących lub rozwiązywanie innych problemów wynikających z umów kupna zawartych pomiędzy Użytkownikiem jako kupującym a Partnerem jako sprzedającym lub w związku z tym spoczywa na konkretnym Partnerze jako sprzedającym z z którym Użytkownik jako kupujący zawarł umowę. Podobnie, operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za świadczenie usług kurierskich. W związku z tym Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i pochodzenie Produktów, a także nie odpowiada za płatność lub dostawę Produktów. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności wynikającej ze stosunku prawnego pomiędzy Partnerem jako sprzedającym a Użytkownikiem jako kupującym.
 • 2.4 Mając na uwadze, że Operator zapewnia miejsce do negocjacji i przeprowadzania transakcji między Użytkownikiem a Partnerem, zobowiązuje się zapewnić Użytkownikowi i Partnerowi niezbędną współpracę, jeżeli jego działania lub działania mogą pomóc w rozwiązaniu problemów między Użytkownikiem a Partnerem w związku przy zakupie Produktów za pośrednictwem Aplikacji WMenu.
 • 2.5 Operator nie weryfikuje ani nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność lub rzetelność Użytkowników lub Partnerów. Operator nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność i dokładność merytoryczną informacji publikowanych w Aplikacji Wyboru.
 • 2.6 Użytkownik może uzyskać dostęp do Aplikacji WMenu na kilka sposobów, w tym poprzez zeskanowanie kodu QR w siedzibie Partnera lub kliknięcie odpowiedniego przycisku na stronie Partnera. Jeżeli Użytkownik skorzysta z dostępu do Aplikacji WMenu za pośrednictwem kodu QR konkretnego Partnera lub odpowiedniego przycisku na stronie konkretnego Partnera, zobaczy ofertę Produktów tego konkretnego Partnera.

3. REJESTRACJA I KONTO UŻYTKOWNIKA

 • 3.1 Na podstawie rejestracji Użytkownika dokonanej w Aplikacji WMenu, Użytkownik może uzyskać dostęp do swojego konta użytkownika, a stamtąd może zamawiać Produkty. Użytkownik może również zamawiać Produkty bez rejestracji.
 • 3.2 Jeżeli Użytkownik tworzy konto użytkownika, jest on zobowiązany do podania wszystkich wymaganych danych w sposób prawidłowy i zgodny z prawdą. Użytkownik zobowiązuje się do utrzymywania aktualności i dokładności danych podanych na swoim koncie użytkownika, aw przypadku ich zmiany, do aktualizowania zmienionych danych bez zbędnej zwłoki.
 • 3.3 Dostęp do konta użytkownika jest zabezpieczony nazwą użytkownika i hasłem. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania poufności w zakresie informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do jego konta użytkownika oraz jest zobowiązany do uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do swojego konta użytkownika. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Użytkownik zobowiązuje się przyjąć odpowiedzialność za wszelkie działania, które będą odbywać się na jego koncie lub pod jego hasłem. Użytkownik powinien podjąć wszelkie niezbędne kroki, aby zachować swoje hasło w tajemnicy i zabezpieczyć, a jeśli ma powody, by sądzić, że jakakolwiek inna osoba zna jego hasło lub jeśli jego hasło zostanie użyte (lub prawdopodobnie być wykorzystywane).) bezzasadnie, powinien niezwłocznie poinformować o tym Operatora i zapewnić terminowe unieważnienie, lub zastąpienie potencjalnie lub faktycznie zagrożonych danych dostępowych. Ani Operator, ani Partner nie odpowiadają za niewłaściwe użycie konta użytkownika przez osoby trzecie.
 • 3.4 Użytkownik ma dostęp do swoich danych w Aplikacji WMenu w odpowiedniej sekcji, gdzie może je edytować. Polityka prywatności jest dostępna w Aplikacji WMenu w sekcji prywatności.
 • 3.5 Użytkownikowi zabrania się korzystania z dowolnej usługi Aplikacji WMenu w sposób, który spowodowałby lub mógłby spowodować przerwanie, uszkodzenie lub pogorszenie działania dowolnej usługi Aplikacji WMenu lub dostępu do niej.
 • 3.6 Operator zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usługi lub usunięcia konta użytkownika, w szczególności w przypadku, gdy Użytkownik nie korzysta ze swojego konta użytkownika dłużej niż 1 rok lub w przypadkach, gdy Użytkownik narusza odpowiednie przepisy prawa, niniejsze Warunki lub instrukcje lub prawnie uzasadnione interesy Operatora.
 • 3.7 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że usługi Aplikacji WMenu lub konta użytkownika mogą być niedostępne w ogóle lub w sposób ciągły, w szczególności w zakresie niezbędnej konserwacji sprzętu i oprogramowania Operatora, lub niezbędna konserwacja sprzętu i oprogramowania stron trzecich.
 • 3.8 Użytkownik ponadto przyjmuje do wiadomości, że usługi Aplikacji WMenu mogą zostać przerwane, czasowo zawieszone lub trwale zakończone w dowolnym momencie. Operator nie gwarantuje utrzymania i przechowywania wszystkich danych Użytkownika. W przypadku przerwania, zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług Aplikacji WMenu, Użytkownikowi nie przysługuje odszkodowanie za szkody lub utracone korzyści ani żadne inne szkody.

4. PREZENTACJA PRODUKTÓW

 • 4.1 Oferta i prezentacja Produktów znajdujących się w Aplikacji Wybór zawiera oznaczenie Produktu i jego cenę, a także dane i informacje o konkretnym Partnerze, cenę za opakowanie i dostawę Produktu. Prezentacja Produktów może również zawierać bardziej szczegółowy opis Produktu, jego właściwości, rozmiar, dostępność oraz ewentualnie także fotograficzne przedstawienie Produktu.
 • 4.2 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszystkie prezentacje produktów umieszczone w katalogu Aplikacji WMenu służą wyłącznie celom informacyjnym, a Partner jako sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna tych Produktów z Użytkownikiem.
 • 4.3 Aplikacja WMenu nie jest sklepem internetowym i Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność danych dostarczonych przez Partnerów, w tym ceny, etykiety, dostępność, rozmiar lub dokładność wyświetlania Produktu. Wszelkie informacje o Produkcie przekazywane są wyłącznie przez Partnera jako sprzedawcę danego Produktu.
 • 4.4 Ponadto Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Produkty oferowane przez Partnera za pośrednictwem Aplikacji WMenu mogą zawierać alergeny. Aby uzyskać więcej informacji na temat alergenów zawartych w określonych Produktach, Użytkownicy mogą skontaktować się z odpowiednim Partnerem pod adresem jego firmy, w siedzibie Partnera lub w miejscu prowadzenia działalności albo poprzez dane kontaktowe podane przez Partnera na jego profilu użytkownika, stronie internetowej. Partner przekaże informacje o dokładnym składzie każdego Produktu.

5. ZAWARCIE UMOWY ZAKUPU

 • 5.1 Użytkownik może zamawiać Produkty u Partnera w następujący sposób:
  • w przypadku rejestracji w Aplikacji WMenu: za pośrednictwem konta użytkownika;
  • bez rejestracji w Aplikacji WMenu: poprzez wypełnienie formularza zamówienia.
 • 5.2 Składając zamówienie, Użytkownik dokonuje wyboru Produktu oraz ilości sztuk tego Produktu. Cały czas przed wysłaniem przez Użytkownika wiążącego zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Prześlij” może sprawdzić i zmienić już wprowadzone dane oraz powrócić do poprzednich kroków tego zamówienia. Jednocześnie Użytkownik ma możliwość na każdym etapie zamawiania Produktu przerwać wykonanie czynności opisanych powyżej, opuścić Aplikację Wybór, w której dokonywane jest zamówienie Produktu oraz zrezygnować z procesu składania zamówienia. Produkt.
 • 5.3 Zamówienie Użytkownika staje się wiążące dopiero z chwilą jego wysłania poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij”.
 • 5.4 Warunkiem ważności zamówienia jest:
  • wypełnienie wszystkich obowiązkowych danych w formularzu zamówienia, a jednocześnie
  • potwierdzenie przez Użytkownika zapoznania się z niniejszym Regulaminem i Zasadami Przetwarzania Danych Osobowych.
 • 5.5 Gdy tylko Partner otrzyma zamówienie od Użytkownika, prześle Użytkownikowi potwierdzenie otrzymania zamówienia na adres e-mail, który Użytkownik podał w formularzu zamówienia podczas składania zamówienia. Umowa kupna pomiędzy Użytkownikiem a Partnerem zostaje zawarta z chwilą przyjęcia zamówienia przez Partnera.
 • 5.6 Po potwierdzeniu zamówienie Użytkownika jest archiwizowane jako zawarta umowa kupna pomiędzy Użytkownikiem jako Kupującym a Partnerem jako Sprzedającym w celu jego realizacji i dalszej rejestracji. Jednocześnie jest on dostępny dla Użytkownika po zalogowaniu się na swoje konto użytkownika.
 • 5.7 Po przyjęciu zamówienia przez Partnera, Użytkownik ma prawo do anulowania zamówienia bez podania przyczyny tylko po uzgodnieniu z Partnerem.
 • 5.8 Użytkownik wyraźnie zgadza się na użycie środków porozumiewania się na odległość przy zawieraniu umowy kupna. Koszty poniesione przez Użytkownika w związku z korzystaniem ze środków porozumiewania się na odległość w związku z zawarciem umowy kupna (koszty połączenia internetowego, koszty rozmów telefonicznych) nie odbiegają od stawki podstawowej i Użytkownik pokrywa je sam.

6. CENA ZAKUPU I SPOSOBY PŁATNOŚCI

 • 6.1 W Aplikacji wyboru ceny zakupu Produktów są podane wraz z podatkiem VAT. Koszty dostawy i opakowania Produktów mogą się różnić w zależności od wybranej metody dostawy i zapłaty ceny zakupu.
 • 6.2 W zależności od wyboru Użytkownika oraz w zależności od tego, czy dana metoda jest aktualnie dostępna dla Użytkownika w Aplikacji WMenu, uiszczenie ceny zakupu za zamówiony Produkt przez Użytkownika może nastąpić następującymi sposobami płatności:
  • płatność z góry przed dostawą i przyjęciem Produktu przez Użytkownika: płatność bezgotówkowa kartą płatniczą online za pośrednictwem bramki płatniczej;
  • płatność przy odbiorze Produktu przez Użytkownika: (i) gotówką lub (ii) płatność bezgotówkową kartą płatniczą u Partnera przy odbiorze Produktu.
 • 6.3 Przy płatności z góry przed dostawą i odbiorem Produktu przez Użytkownika obowiązują następujące zasady:
  • 6.3.1 Użytkownik zostanie przekierowany na odpowiedni serwer płatności strony trzeciej, gdzie wypełni wszystkie dane niezbędne do wysłania płatności.
  • 6.3.2 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Partner nie jest zobowiązany do przyjęcia zamówienia Użytkownika lub dostarczenia zamówionego Produktu do Użytkownika przed zapłaceniem ceny zakupu (lub depozytu) za zamówiony Produkt przez Użytkownika.
  • 6.3.3 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że bramka płatności obsługiwana jest przez osobę inną niż Operator i Partner iz tego powodu ani Operator, ani Partner nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone Użytkownikowi w związku z korzystaniem z tę metodę płatności.
 • 6.4 W niektórych przypadkach Miejscem zapłaty ceny zakupu Produktów zgodnie z umową kupna może być Operator, do czego wyraźnie upoważnił go Partner. Operator zobowiązany jest w porozumieniu z Partnerem do rozliczenia z nim ceny zapłaconej przez Użytkownika.

7. METODY DOSTAWY

 • 7.1 W zależności od wyboru Użytkownika oraz w zależności od tego, czy dany sposób dostawy do Użytkownika jest aktualnie dostępny w Aplikacji Wybór, dostawa zamówionego Produktu może zostać zrealizowana w następujący sposób:
  • odbiór osobisty przez Użytkownika na własny koszt w siedzibie Partnera;
  • dostarczenie przez Partnera do miejsca w siedzibie Partnera (do stolika) wskazanego przez Użytkownika w zamówieniu (poprzez zeskanowanie kodu QR znajdującego się na stoliku w siedzibie Partnera);
  • dostawę do miejsca wskazanego przez Użytkownika w zamówieniu jako miejsce dostawy przez Partnera lub za pośrednictwem firmy kurierskiej (w takim przypadku Użytkownik może zostać obciążony kosztami transportu).
 • 7.2 Przy odbiorze osobistym Produktów w siedzibie Partnera obowiązują następujące zasady:
  • 7.2.1 Użytkownik otrzyma elektroniczne powiadomienie, gdy tylko Produkty będą gotowe do odbioru w wybranej placówce Partnera. Użytkownik odbierze osobiście zamówione Produkty w wybranym lokalu Partnera na własny koszt. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Partner lub Operator może określić warunki weryfikacji tożsamości Użytkownika przy odbiorze zamówionych Produktów.
  • 7.2.2 Użytkownik jest zobowiązany do odebrania Produktów w miejscu wybranej siedziby Partnera w terminie wskazanym w zgłoszeniu, nie później jednak niż zawsze na koniec godzin pracy odpowiedniej placówki Partnera. Bieg terminu na pobranie Produktu rozpoczyna się z chwilą przesłania Użytkownikowi przez Partnera powiadomienia o gotowości Produktu do odbioru.
  • 7.2.3 Jeżeli zamówiony Produkt nie zostanie odebrany przez Użytkownika w odpowiedniej siedzibie Partnera w wyznaczonym terminie, Partner może anulować dostawę Produktów, względnie. odstąpić od stosownej umowy kupna dotyczącej nieodebranych Produktów. Jednocześnie Partner jest uprawniony do naliczenia Użytkownikowi pełnej ceny Produktów zgodnie z zamówieniem jako zryczałtowany zwrot kosztów przygotowania produktu.
  • 7.2.4 W przypadku, gdy Użytkownik wybrał płatność jako formę płatności dopiero po otrzymaniu Produktu i nie odbierze zamówionego Produktu w siedzibie Partnera w wyznaczonym terminie, Operator ma prawo uniemożliwić temu Użytkownikowi dalsze korzystanie Aplikacja WMenu.

8. PRAWA AUTORSKIE I POWIĄZANE USTALENIA

 • 8.1 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Aplikacja WMenu jest chroniona ustawą o prawie autorskim i innymi powiązanymi przepisami. Wszelkie prawa do Aplikacji WMenu, w szczególności prawa autorskie do treści, w tym układu strony, grafiki, zdjęć, filmów, znaków towarowych, logo oraz innych treści i elementów należą do Operatora, wzgl. jego partnerzy.
 • 8.2 Zabrania się kopiowania, modyfikowania lub w inny sposób korzystania z Aplikacji WMenu lub jakiejkolwiek jej części bez zgody Operatora.
 • 8.3 Użytkownikowi przysługuje wyłącznie prawo do korzystania z Aplikacji WMenu zgodnie ze znaczeniem i celem określonym w niniejszych Warunkach.
 • 8.4 Bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Operatora Użytkownik nie może lub nie pozwoli żadnej stronie trzeciej: (a) dekompilować, dezasemblować lub odtwarzać kodu źródłowego Aplikacji WMenu; (b) usuwać, modyfikować lub zasłaniać wszelkie informacje o prawach autorskich lub prawach własności zawarte w Aplikacji WMenu; (c) używać Aplikacji Wyboru do tworzenia podobnych lub konkurencyjnych produktów lub usług; (d) uzyskiwać nieautoryzowany dostęp do Aplikacji Wyboru (np. za pośrednictwem innego systemu lub narzędzia); (e) ingerować lub ingerować w użytkowanie oprogramowania lub innych składników wchodzących w skład Wyboru Aplikacji i wykorzystywać część lub całość Wybranej Aplikacji lub oprogramowania w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem lub celem; (f) używać Aplikacji WMenu w określony sposób co jest sprzeczne z obowiązującym prawem lub narusza prawa osób trzecich do prywatności lub prawa własności intelektualnej; (g) publikować, wysyłać, przesyłać lub w inny sposób przesyłać za pośrednictwem Aplikacji WMenu wszelkie dane zawierające wirusy, konie trojańskie, robaki, bomby zegarowe, uszkodzone pliki lub inne programy komputerowe lub praktyki, które mogą uszkodzić, uszkodzić, potajemnie przechwycić lub przywłaszczyć systemy, dane, dane osobowe lub własność innych osób; (h) przesyłać spamu, łańcuszków lub innych niechcianych wiadomości za pośrednictwem Aplikacji WMenu; (i) naruszyć integralność lub bezpieczeństwo Wybranej Aplikacji; lub (j) podejmować jakiekolwiek działania
 • 8.5 Ponadto Użytkownik nie może wyodrębniać i / lub ponownie wykorzystywać części treści jakiejkolwiek usługi WMenu Application bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Operatora, w szczególności nie jest uprawniony do korzystania z tzw. Data mining, robotów lub innych podobnych narzędzi. do pozyskiwania i gromadzenia danych (jednorazowego i wielokrotnego) ponownego wykorzystywania znacznych części treści jakiejkolwiek usługi świadczonej przez Operatora. Ponadto Użytkownik nie może tworzyć i / lub publikować własnych baz danych zawierających istotne części jakiejkolwiek usługi świadczonej przez Operatora (np. Listy Produktów i ich ceny w Aplikacji WMenu).
 • 8.6 Użytkownicy Usług WMenu mogą zamieszczać tutaj swoje recenzje, posty, komentarze, pytania lub odpowiedzi lub inne treści, w tym obrazy, zdjęcia, nagrania audio lub wideo (łącznie zwane „Treścią”), pod warunkiem jednak, że takie treści nie są bezprawne, wbrew moralności lub zasadom lub uzasadnionym interesom Operatora, nie będą zagrażać porządkowi publicznemu, nie będą wprowadzać w błąd, zniesławiające, obraźliwe, grożące ani pornograficzne, nie będą naruszać prywatności, naruszać praw własności intelektualnej, nie będą w żaden inny sposób szkodzić stron trzecich i nie będzie w inny sposób niezadowalający, a ponadto pod warunkiem, że nie zawiera kampanii politycznych, reklam komercyjnych, spamu, wirusów itp. Użytkownik nie może używać fałszywego adresu e-mail, podszywać się pod inną osobę lub podmiot ani w inny sposób wprowadzać w błąd Operator w związku z pochodzeniem jakichkolwiek treści.Operator zastrzega sobie prawo do usuwania lub modyfikowania treści, które naruszają niniejszy Regulamin.
 • 8.7 Użytkownik oświadcza, że ​​jest właścicielem wszelkich praw związanych z publikowanymi przez siebie treściami lub jest w inny sposób uprawniony do takiego traktowania w ten sposób (tj. Jest autorem takich treści lub ma zgodę autora na umieszczenie treści w ramach Wyboru Aplikacja), że wykorzystanie treści publikowanych przez Użytkownika nie jest sprzeczne z regulaminem lub zaleceniami Operatora, że ​​treści te są aktualne na dzień ich publikacji i nie wyrządzą żadnej szkody żadnej osobie ani podmiotowi. Jeżeli oświadczenie Użytkownika zgodnie z niniejszym artykułem okaże się nieprawdziwe, Operator ma prawo żądać od Użytkownika odszkodowania za wszelkie szkody i wszelkie koszty spowodowane uznaniem przez Operatora oświadczenia za zgodne z prawdą.
 • 8.8 Wszelkie treści publikowane przez Użytkownika wyrażają wyłącznie opinie Użytkownika i nie wyrażają opinii Operatora. Operator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i dokładność informacji zawartych w treściach dodanych przez Użytkownika oraz za zgodność tych informacji z przepisami prawa.
 • 8.9 Użytkownik ma prawo w każdej chwili usunąć swoje treści lub zmienić ustawienia, tak aby były widoczne tylko dla osób, którym Użytkownik zezwoli na dostęp (o ile dana funkcja na to pozwala).
 • 8.10 Jeżeli Użytkownik opublikuje w Aplikacji jakiekolwiek treści w powyższym znaczeniu, udziela Operatorowi prawa do używania, publikowania, udostępniania, tłumaczenia i modyfikowania, odtwarzania i wykorzystywania w reklamach, wydarzeniach marketingowych lub promocyjnych lub kampaniach Operatora na całym świecie … i na czas nieokreślony i może zostać udzielony innej osobie. Prawo to jest nieograniczone, niewyłączne i nie obejmuje żadnych opłat licencyjnych, w tym dodatkowych opłat licencyjnych. Użytkownik ponadto przyznaje Operatorowi prawo do posługiwania się nazwą używaną przez Użytkownika w związku z tymi treściami, co nie przenosi żadnych praw osobistych.
 • 8.11 Użytkownik zobowiązuje się zwolnić Operatora z wszelkich roszczeń, jakie osoby trzecie mogą wysuwać przeciwko niemu w związku z treściami dostarczonymi przez Użytkownika; jednakże odpowiedzialność Operatora w stosunku do osób trzecich może polegać co najwyżej na tym, że nie usunął on prawidłowo treści nawet po otrzymaniu zawiadomienia o jej niezgodności z prawem, jeżeli ta niezgodność z prawem wynika z treści dostarczonych przez Użytkownika, wywodzi się z tych treści lub opiera się na nim.
 • 8.12 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Operator nie ponosi odpowiedzialności za błędy spowodowane interwencjami osób trzecich w Aplikacji WMenu lub w wyniku korzystania z Aplikacji WMenu niezgodnie z jej przeznaczeniem.
 • 8.13 Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione w związku z korzystaniem z Aplikacji WMenu, korzystaniem z informacji lub pobieraniem danych publikowanych w Aplikacji WMenu tj. Błędy, pominięcia, awarie, opóźnienia, przerwy, wirusy komputerowe, utrata zysków lub dane Użytkownika, Partnera lub innej strony trzeciej, korzystając z Aplikacji WMenu, za nieuprawniony dostęp do danych tych osób, zmiany tych danych, a także inne straty materialne i niematerialne.
 • 8.14 Jeśli uznasz, że ujawnienie pewnych informacji w ramach jakiejkolwiek usługi świadczonej przez Operatora naruszyło Twoje prawa własności intelektualnej, poinformuj Operatora na piśmie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres: info@wmenu.pl

9. INNE PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 • 9.1 Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Aplikacji WMenu zgodnie z niniejszymi Warunkami, do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, do działania uczciwego i zgodnego z dobrymi obyczajami.
 • 9.2 Użytkownik jest zobowiązany zachowywać się w taki sposób, aby dobre imię i prawa Operatora nie zostały w żaden sposób naruszone. Użytkownik zobowiązany jest do takiego działania, aby w związku z korzystaniem z Aplikacji WMenu nie doszło do uszkodzenia mienia Operatora lub osób trzecich.
 • 9.3 Jeżeli Użytkownik naruszy zobowiązania określone w niniejszych Warunkach, w tym wszystkie ich elementy, a Operator poniesie jakiekolwiek szkody lub obrażenia w wyniku tego działania, Operator ma prawo żądać od Użytkownika odszkodowania za taką szkodę lub obrażenia, w tym utracone zyski.
 • 9.4 W przypadku nieuprawnionego wykorzystania dowolnej części Aplikacji Wybór bez zgody Operatora, Operator jest uprawniony do skorzystania ze wszelkich środków w celu ochrony swoich praw i uzasadnionych interesów zgodnie z Ustawą o prawie autorskim, tj. W szczególności z prawa do żądania odmowy naruszają prawa autorskie i usuwają naruszenia, prawo do odszkodowania za szkody oraz kwestię bezpodstawnego wzbogacenia.
 • 9.5 Jako konsument Użytkownik ma prawo dochodzić od Partnera praw z tytułu nienależytego wykonania umowy kupna (pod adresem jego firmy, w siedzibie Partnera lub w siedzibie firmy lub poprzez dane kontaktowe podane przez Partnera na jego profilu użytkownika, stronie internetowej lub w Aplikacji WMenu).

10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • 10.1 Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że Operator przetwarza podane przez nich dane osobowe w celu obsługi Aplikacji WMenu zgodnie z przepisami dotyczącymi przetwarzania i ochrony danych osobowych, w szczególności, ale nie wyłącznie, z Rozporządzeniem (UE) 2016/679 z dn. Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) oraz Ustawa Dz.U. 2018 poz. 1000 o przetwarzaniu danych osobowych z późniejszymi zmianami. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Operatora podane są w odpowiedniej sekcji Aplikacji WMenu dotyczącej ochrony danych osobowych.
 • 10.2 Użytkownicy zobowiązani są do zapoznania się z Polityką Prywatności dostępną w odpowiedniej sekcji Aplikacji WMenu dotyczącej ochrony danych osobowych.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 11.1 Wszystkie umowy pomiędzy Operatorem, Partnerem i Użytkownikiem podlegają prawu Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że jest to sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami o ochronie konsumentów.
 • 11.2 Z uwagi na fakt, że umowa kupna w związku ze sprzedażą Produktów oferowanych i sprzedawanych za pośrednictwem Aplikacji WMenu zawierana jest wyłącznie między Użytkownikiem a Partnerem, wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem regulują Warunki Handlowe lub indywidualnie negocjowane pomiędzy Użytkownikiem a Partnerem.
 • 11.3 W przypadku sporu prawnego pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem sądem właściwym miejscowo jest sąd właściwy dla siedziby Operatora.
 • 11.4 W przypadku sporu konsumenckiego, którego nie można rozwiązać za obopólną zgodą, Konsument może skierować propozycję pozasądowego rozstrzygnięcia sporu do wskazanego pozasądowego rozstrzygnięcia sporów konsumenckich, czyli Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
 • 11.5 Dane kontaktowe Operatora:
  • adres dostawy: Polska, 00-503 Warszawa ul. Żurawia 6/12, lok. 766
  • e-mail: info@wmenu.pl
 • 11.6 W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków jest lub stanie się nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia niniejszych Warunków pozostają ważne i skuteczne. Postanowienie nieważne lub nieskuteczne zostanie zastąpione innym, ważnym i skutecznym postanowieniem, które co do treści i znaczenia najlepiej odpowiada treści i znaczeniu pierwotnego postanowienia.
 • 11.7 Operator ma prawo do jednostronnej zmiany i uzupełnienia treści niniejszych Warunków. Operator powiadomi Użytkownika o zmianie Warunków na co najmniej 14 (czternaście) dni przed wejściem w życie zmian, podając datę wejścia w życie zmian, poprzez wyświetlenie powiadomienia w Aplikacji Wybór, na koncie użytkownika lub za pośrednictwem e-mail. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na zmianę, ma prawo pisemnie powiadomić Operatora, że ​​nie zgadza się z nowym brzmieniem Regulaminu lub usunąć swoje konto użytkownika; w takim przypadku nie będzie już uprawniony do korzystania z usług Aplikacji WMenu. Jeżeli Użytkownik nie poinformuje Operatora o swoim braku zgody na nowe brzmienie Regulaminu do dnia wejścia w życie zmiany, oznacza to, że wyraża zgodę na zmianę i zobowiązuje się do przestrzegania nowego brzmienia Regulaminu. Z chwilą wejścia w życie nowych Warunków, pierwotne Warunki przestają obowiązywać.
 • 11.8 Niniejsze Warunki wchodzą w życie z dniem 01.05.2021r
×

Koszyk

{{ item.name }}

{{ item.quantity }} x {{ item.attributes.friendly_price }}

Koszyk jest pusty! Suma częściowa: {{ totalPriceFormat }}