Polityka prywatności

Polityka prywatności

Ostatnio zmodyfikowana: 2 kwietnia 2022 roku

Właściciel i operator aplikacji WMenu oraz administrator danych osobowych w rozumieniu art. 4 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych ( „RODO”) ) jest Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp”, NIP: 5213641211, z siedzibą pod adresem 00-503 Warszawa ul. Żurawia 6/12, lok. 766, wpisane do Rejestr prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000442857 (zwany dalej „Administratorem” lub „my”) prowadząca serwis internetowy pod adresem www.wmenu.pl ("Serwis"). 

Na tej stronie informujemy o stosownej przez nas polityce zbierania i wykorzystywania danych osobowych otrzymywanych od Użytkowników Serwisu oraz Użytkownik Internetu (dalej  także jako „Ty"). Polityka zostaje udostępniona w celu zapewnienia osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez  Administratora, jak najszerszej informacji o zakresie przetwarzanych danych, sposobach i zasadach przetwarzania danych oraz o prawach tych osób. Podstawową regulacją prawną dotyczącą ochrony danych osobowych jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

Udostępnione dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu oraz jego udoskonalenia. Korzystając z Serwisu oraz powiązanych z nim stron internetowych, zgadzasz się na zbieranie i wykorzystywanie informacji zgodnie z niniejszą polityką.

Słowniczek pojęć:

 1. Przeglądarka: program informatyczny służący do wyświetlania stron internetowych (np. Chrome, Firefox, Safari, Edge).  
 2. Cookies: pliki tekstowe umieszczane przez serwer na urządzeniu, na którym działa Przeglądarka. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. w pamięci komputera) i przeznaczone są do korzystania z Serwisu. 
 3. Państwo trzecie: państwo spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.  
 4. Dane osobowe: wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 5. Profilowanie: każda forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, która polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się,
 6. Serwis - prowadzony pod adresem www.wmenu.pl, przez Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp”, serwis internetowy on-line, skierowany do Użytkowników i Użytkownik Internetu, pozwalający na tworzenie i prezentację menu lokalu gastronomicznego w formie elektronicznej poprzez stworzenie dedykowanej strony www z ofertą danego lokalu, 
 7. Usługi: usługi świadczone przez Administratora za pośrednictwem Serwisu na rzecz Użytkowników.
 8. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem w związku z korzystaniem przez Użytkownika z usług za pośrednictwem Serwisu. 
 9. Przetwarzanie: każda operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych 
  lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taka jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 10. Użytkownicy: przedsiębiorcy korzystające z Usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu,
 11. Konto: indywidualny profil Użytkownika założony przez niego w Serwisie w wyniku procesu rejestracyjnego. 
 12. Użytkownik Internetu – osoba przeglądająca treści opublikowane na Stronach Internetowych Serwisu;

Zbieranie i przetwarzanie danych

Korzystając z naszego Serwisu, możemy poprosić Cię o podanie nam pewnych informacji umożliwiających identyfikację, które to informacje niezbędne są do świadczenia usług w ramach Serwisu, kontaktu z Tobą lub identyfikacji Ciebie. Informacje umożliwiające identyfikację Użytkownika mogą obejmować, ale nie ograniczają się do Twojej Nazwy Użytkownika.

WMenu.pl nie sprawdza poprawności przekazanych przez Ciebie informacji oraz nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i rzetelność danych dostarczonych przez Użytkownika wobec osób trzecich.

WMenu.pl zbiera następujące informacje dostarczone dobrowolnie przez Użytkownika:

• imię i nazwisko;

• adres e-mail;

• hasło;

• Nazwę firmy i adres siedziby;

• Adres korespondencyjny;

• NIP firmy;

• telefon kontaktowy;

• logo i prezentację oferty użytkownika;

• inne dane, które nam przekazujesz w związku z korzystaniem z usług WMenu Application lub które uzyskujemy w związku z tym (dane dotyczące Twoich zachowań konsumenckich itp.).

Serwis  pozyskuje również informację o Użytkownikach, Użytkownikach Internetu i ich działalności w następujący sposób:

 1. poprzez przechowywanie plików cookie w urządzeniach końcowych,
 2. zbierając dzienniki serwera WWW (LOGI) przez administratora. 

Serwis może również rejestrować informacje o parametrach Twojego połączenia (znacznik czasu, adres IP).

Sprawdzając zgodę za pomocą odpowiedniego formularza i / lub aktywnie korzystając z aplikacji WMenu lub powiązanych usług, Użytkownik i Użytkownik Internetu potwierdza, że zapoznał się z niniejszymi Zasadami i akceptuje je w całości.

W jakim celu gromadzimy dane osobowe i przez jaki okres je przechowujemy?

Zbieranie powyższych informacji jest niezbędne w celu zapewnienia świadczenia Usług oraz lepszego zrozumienia Twoich potrzeb, a w szczególności z następujących powodów:

 1. wykonania wzajemnych praw i obowiązków wynikających z Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz w celu rozpatrywania skarg i reklamacji związanych z zawieranymi Umowami  (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, jak również wynika z jego uzasadnionego prawnie interesu – art. 6 ust. 1 lit. c ) i f) RODO); w takim przypadku dane osobowe przechowujemy przez czas niezbędny do realizacji Umowy, a po jej zakończeniu przez okres niezbędny do wykazania prawidłowości wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, aż do upływu terminów wskazanych w przepisach o archiwizacji oraz upływu terminów dochodzenia roszczeń z tytułu Umowy;
 2. prowadzenia wewnętrznej dokumentacji w związku z prowadzoną przez Administratora działalnością gospodarczą, co wynika z jego uzasadnionego prawnie interesu – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); Dane osobowe są wówczas przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do czasu złożenia uzasadnionego sprzeciwu przez Użytkownika;
 3. prowadzenia Twojego profilu w Serwisie oraz umożliwienia Ci jego personalizacji, wówczas przetwarzanie danych odbywa się za Twoją zgodą, jak również wynika z uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit a) i f) RODO ); w takim przypadku dane przechowujemy do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie w tym celu; 
 4. doskonalenia Serwisu i świadczonych przez nas Usług,  co wynika z  uzasadnionego prawnie interesu Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); w takim przypadku dane osobowe przechowujemy do czasu zgłoszenia przez Ciebie uzasadnionego sprzeciwu co do dalszego ich przetwarzania; 
 5. w celach analitycznych, statystycznych, badawczych i rozwojowych (przetwarzanie jest niezbędne z uwagi na uzasadniony prawnie interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); dane osobowe będą wówczas przetwarzane do czasu istnienia dodatkowej podstawy prawnej (np. pozwalającej na ich przetwarzanie w celu wykonania Umowy) – gdy Administrator utraci tą podstawę, Dane osobowe zostaną zanonimizowane;
 6. zapewnienia realizacji przez Administratora Usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności Regulaminem Serwisu oraz co jest niezbędne do realizacji wzajemnych zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit b) RODO), spełnienia przez Administratora ciążących na nim obowiązków ustawowych (art. 6 ust. 1 lit c) RODO) oraz wykonywania i obrony roszczeń wynikających z zawartej Umowy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); w takim przypadku dane osobowe przechowujemy przez czas niezbędny do realizacji Umowy, a po jej zakończeniu dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wykazania prawidłowości wykonania zobowiązań wynikających z Umowy aż do upływu terminów wskazanych w przepisach o archiwizacji oraz upływu terminów dochodzenia roszczeń z tytułu Umowy; 
 7. okresowego wysyłania wiadomości e-mail dotyczących usługi, niezbędnych do realizacji wzajemnych zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit b) RODO); w takim przypadku dane osobowe przechowujemy przez czas niezbędny do realizacji Umowy, a po jej zakończeniu przez okres niezbędny do wykazania prawidłowości wykonania zobowiązań wynikających z Umowy;
 8. przekazania Ci informacji o nowych produktach, ofertach specjalnych lub innych informacjach, które uważamy, że mogą Cię zainteresować; w takim przypadku będziemy przetwarzać dane osobowe na podstawie Twojej zgody (art. art. 6 ust. 1 lit a) RODO), do czasu jej cofnięcia;
 9. zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Usług dostępnych w Serwisie, co jest niezbędne do wykonywania wzajemnych zobowiązań umownych, obrony roszczeń wynikających z Umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO), spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków ustawowych (art. 6 ust. 1 lit c) RODO),  jak również  prowadzone jest w uzasadnionym interesie Administratora  (w celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych Usług art. 6 ust. 1 lit f) RODO); w takim przypadku dane osobowe będziemy przetwarzać przez  czas niezbędny do realizacji Umowy, a po jej zakończeniu dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wykazania prawidłowości wykonania zobowiązań wynikających z Umowy aż do upływu terminów wskazanych w przepisach o archiwizacji lub upływu terminu przedawnienia roszczeń; w przypadku realizacji obowiązków ustawowych przez Administratora, przetwarzanie danych osobowych będzie realizowane  przez czas niezbędny do realizacji ustawowych obowiązków Administratora; w przypadku zapewnienia bezpieczeństwa przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do czasu złożenia przez Ciebie uzasadnionego sprzeciwu;
 10. wykonania innych ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności podatkowych i sprawozdawczych (art. 6 ust. 1 lit c) RODO) – przez czas niezbędny do realizacji ustawowych obowiązków Administratora,  w szczególności do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych. 
 11. przekazywania Ci (w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami) materiałów marketingowych – wówczas przetwarzanie odbywa się za Twoją zgodą (art. 6 ust. 1 lit a) RODO) i/lub w uzasadnionym interesie Administratora jakim jest marketing bezpośredni (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); w takim przypadku dane osobowe są przez na przetwarzane  przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, lub do czasu złożenia uzasadnionego sprzeciwu przez Użytkownika, zaś w przypadku marketingu bezpośredniego nie dłużej niż do czasu wyrażenia sprzeciwu.

Bezpieczeństwo

Zobowiązujemy się zapewnić bezpieczeństwo udostępnionych przez Ciebie danych osobowych. Aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi lub ujawnieniu informacji, wprowadziliśmy odpowiednie procedury fizyczne, elektroniczne i administracyjne zabezpieczenia zbieranych przez nas informacji.

W szczególności są to następujące środki bezpieczeństwa:

 1. zabezpieczenie danych przed nieuprawnionym dostępem,
 2. aktualizacja oprogramowania, 
 3. dostęp do indywidulanego konta w Serwisie jedynie po zalogowaniu się loginem i hasłem; hasła są niejawne;
 4. szyfrowanie danych osobowych w bazie;
 5. certyfikat SSL. 

Jak korzystamy z plików cookie

Plik cookie to mały plik, który prosi o zgodę na umieszczenie na dysku twardym Twojego komputera. Kiedy zgodzisz się, plik jest dodawany i pomaga analizować ruch internetowy lub umożliwia poznanie odwiedzanej strony internetowej. Pliki cookie umożliwiają aplikacjom WWW reagowanie na Ciebie jako jednostkę. Aplikacja internetowa może dostosowywać operacje i działania do Twoich potrzeb i upodobań, poprzez gromadzenie i zapamiętywanie informacji o Twoich preferencjach. Pliki cookie mogą być "trwałe" lub "sesyjne".

Używamy plików cookie, aby zidentyfikować, które strony są przez Ciebie używane. To pomaga nam analizować dane o ruchu w Serwisie i ulepszyć naszą stronę internetową, aby dostosować ją do potrzeb klienta. Wykorzystujemy te informacje wyłącznie do celów analizy statystycznej, a następnie dane są usuwane z systemu.

Ponadto możemy wykorzystywać pliki cookie, dla celów wyświetlania treści promocyjnych w ramach kampanii realizowanych przez Serwis, oraz  przez systemy Adserwerowe zewnętrzne takiej jak GoogleAds, AdForm, FacebookAds, które tworzą plik ciasteczka, kiedy odwiedzasz strony internetowe. Te plik cookie są używane do prezentowania treści dopasowanych do Twoich zainteresowań (”interest based targeting”). Treści dobierane będą na podstawie historii stron, które odwiedziłeś/aś (na przykład, jeśli przeglądałeś/aś strony o krakowskich zabytkach, wyświetlone zostaną reklamy o hotelach w Krakowie, nawet na witrynach o innych temacie jak piłka nożna). System wykorzystuje “informacje niepozwalające na identyfikację użytkownika”. Nie śledzi on informacji osobistych, jak Twoje imię, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu, numer NIP, numery kont bankowych lub kart kredytowych. Możesz w każdej chwili wyłączyć ten system na tej stronie.

Pliki cookie pomagają nam zapewnić Ci lepszą i wygodniejszą stronę internetową, umożliwiając nam monitorowanie, które strony są przydatne, a które nie. Plik cookie w żaden sposób nie dają nam dostępu do Twojego komputera, ani żadnych informacji o Tobie, innych niż dane, które zdecydujesz się dobrowolnie dzielić z nami.

Możesz zaakceptować lub odrzucić ciasteczka. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie, ale zazwyczaj możesz zmodyfikować ustawienia przeglądarki, aby odrzucały pliki cookie, jeśli chcesz. Musisz mieć świadomość, iż może to uniemożliwić pełne korzystanie z witryny.

Linki do innych stron internetowych

Dopuszczamy możliwość wyświetlania pochodzące z zewnętrznych serwisów reklamy. Niektórzy z tych reklamodawców (np. Google, Facebook) mogą używać takich technologii jak pliki cookie, czy sygnalizatory WWW, co w momencie wyświetlania ich reklam na naszej stronie spowoduje przesłanie reklamodawcom informacji zawierających Twój adres IP, dostawcę Internetu, typ przeglądarki, z której korzystasz i w niektórych przypadkach informację o zainstalowaniu dodatku Flash. Na ogół jest to używane do wyświetlania użytkownikom reklam z ich okolicy lub dobierania reklam na podstawie stron, które odwiedzili wcześniej.

Na naszej stronie możesz również znaleźć linki (odnośniki) do innych stron internetowych w szczególności serwisu YouTube i innych podobnych serwisów z treściami wideo. Jednak po użyciu tych linków oraz opuszczeniu naszej strony internetowej, należy pamiętać, że nie mamy żadnej kontroli nad tą stroną internetową. Dlatego też nie możemy ponosić odpowiedzialności za ochronę i prywatność jakichkolwiek informacji podanych podczas odwiedzania takich stron internetowych, a takie witryny nie są objęte niniejszą polityką prywatności. Należy zachować szczególną ostrożność i zapoznać się z regulaminami dotyczącymi prywatności dotyczącym danej witryny.

Kontrola nad Twoimi danymi osobowymi

Nie sprzedajemy Twoich danych osobowych osobom trzecim, ale możemy udostępnić je naszym kontrahentom lub organom publicznym

Jednocześnie informujemy, że przekazywanie danych osobowych zewnętrznym odbiorcom będzie odbywało się wówczas gdy:

 1. jest to konieczne do korzystania z usług podmiotu zewnętrznego, 
 2. jest to konieczne do umów zawartych z podmiotami zewnętrznymi,
 3. jest to konieczne do prawidłowej realizacji Usługi,
 4. jest to konieczne do celów analitycznych, w tym także w celu optymalizacji Serwisu oraz świadczonych przez Administratora Usług,
 5. wynika to z przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
 6. jest to konieczne do obrony roszczeń lub praw Administratora, w tym w związku z toczącym się procesem,
 7. nastąpiła okoliczność stanowiąca zagrożenie życia, zdrowia, mienia lub bezpieczeństwa,
 8. jeśli jest to niezbędne do realizacji usługi dla kontrahentów Serwisu. 

Na podstawie wyrażonej zgody dane osobowe mogą być przekazywane w celach reklamowych i marketingowych kontrahentom Serwisu. Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe, aby przesłać Ci informacje promocyjne dotyczące osób trzecich, które uważamy za ciekawe. 

Dane osobowe mogą być przekazywane do serwisu Stripe (stripe.com), jako operatorowi bramki płatniczej w aplikacji WMenu, z uwagi na prawny obowiązek przeprowadzenia obowiązkowych sankcji i monitorowania AML (środki przeciwdziałające praniu pieniędzy) transakcji przeprowadzanych za pośrednictwem Aplikacja WMenu.

Możesz poprosić o informację na temat przechowywanych przez nas Twoich danych osobowych, pisząc na info@wmenu.pl.

Jeśli uważasz, że dane osobowe, które posiadamy są nieprawidłowe lub niekompletne, napisz do nas jak najszybciej pod wskazany adres. Niezwłocznie poprawimy wszystkie informacje uznane za niepoprawne.

Twoje osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego w zakresie realizacji Usługi, wówczas wszystkie transfery danych osobowych danych dokonywane będą w oparciu o tzw. standardowe klauzule umowne, przyjęte przez Komisję Europejską i zapewniające odpowiedni poziom zabezpieczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Uprawnienia użytkownika

Zgodnie z przepisami RODO, przysługują Ci następujące prawa związane z kontrolą przetwarzania danych osobowych: 

 1. prawo dostępu do treści danych osobowych (m. in. uzyskania informacji jakiego rodzaju dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, otrzymania kopii swoich danych osobowych);
 2. prawo żądania poprawienia, uaktualnienia lub sprostowania danych osobowych;
 3. prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane; niezależnie od powyższego przysługuje możliwość usunięcia Konta z Serwisu (nie jest to jednak równoznaczne 
  z usunięciem Danych Osobowych);
 4. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (np. w przypadku uznania, że przetwarzanie  danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych);
 5. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
 6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania  Danych Osobowych, jeżeli przetwarzanie następuje na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub w celu marketingu bezpośredniego.

Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, przysługuje Ci:

 1. prawo do wycofania zgody w dowolnej chwili; 
 2. prawo do przenoszenia Danych Osobowych. 

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dotyczy przypadku:

 1. przetwarzania Twoich danych osobowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, w razie skorzystania przez Ciebie z uprawnienia do złożenia sprzeciwu, Administrator zaprzestanie przetwarzania danych osobowych w tym celu;
 2. Twojej szczególnej sytuacji – masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych również w innym przypadku niż marketing bezpośredni. Wymaga to jednak wskazania przez Ciebie szczególnej sytuacji, uzasadniającej zaprzestanie przez Administratora przetwarzania danych osobowych w zakresie wskazanym w sprzeciwie. Administrator zaprzestanie wówczas przetwarzania Twoich danych osobowych, chyba, że konieczność przetwarzania jest w danym przypadku nadrzędna wobec Twoich praw lub też przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany 

Informujemy, że wykorzystujemy Twoje dane osobowe do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym podlegają one profilowaniu, z uwzględnieniem informacji zawartych w plikach cookies. Profilowanie będzie miało wpływ na funkcjonalność i jakość Serwisu, treść Twojego profilu, a także treść oferty Tobie dedykowanej i treści wyświetlane na serwisach zewnętrznych w szczególności środowisko Google i Facebook. Ponadto profilowanie jest przeprowadzane dla osiągnięcia wymienionych celów opisanych w niniejszej Polityce.

Profilowanie ma wpływ na korzystanie przez Ciebie z Serwisu, gdyż na tej podstawie Administrator będzie mógł poprawić jakość korzystania z Serwisu, a także dokonać oceny Twoich osobistych preferencji i zainteresowań. W związku z tym profilowanie obejmuje także monitorowanie i śledzenie indywidulanych zachowań Użytkowników.

Zmiany Polityki Prywatności

Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 2 kwietnia 2022 roku 

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji lub zmiany Polityki prywatności w dowolnym czasie, w przypadku zmiany przepisów prawa, orzecznictwa sądowego, wytycznych organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami przetwarzania danych osobowych, wprowadzenia Kodeksów Dobrych Praktyk (jeżeli Administrator będzie związany takimi kodeksami), zmiany technologii, sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania Danych Osobowych. Dlatego powinieneś okresowo sprawdzać niniejszą Politykę. Dalsze korzystanie z Serwisu po zamieszczeniu zmian w Polityce Prywatności opublikowanej na tej stronie, będzie stanowić zaakceptowanie zmienionej Polityki Prywatności.

Jeśli dokonamy istotnych zmian Polityki Prywatności, powiadomimy Cię za drogą e-mail, na adres nam przekazany lub umieszczając stosowną informację w Serwisie. Administrator dąży do zapewnienia aktualności niniejszej Polityki i jej aktualizacji 

Skontaktuj się z nami

Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące Polityki Prywatności, skontaktuj się z nami, wysyłając zapytanie na adres info@wmenu.pl

×

Koszyk

{{ item.name }}

{{ item.quantity }} x {{ item.attributes.friendly_price }}

Koszyk jest pusty! Suma częściowa: {{ totalPriceFormat }}